Vážení zákazníci, od 10.5.21 pro vás máme opět OTEVŘENO 7 dní v týdnu! Těšíme se na vás!

OBCHODNÍ PODMÍNKY

OUTLETOVÝ A LEVNÝ SE MŮŽE ROVNAT KVALITNÍ!

OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto všeobecné podmínky (dále jen ,, obchodní podmínky “) jsou vydané dle §1751 a násl. zákona č.89/2012 Sb. občanský zákoník ( dále jen ,, občanský zákoník “ ).

1.2. Prodávající je Outlet Nábytek provozovatel e-shopu s nábytkem www.outletnabytek.com , s provozovnou:

U Měšťanského pivovaru 1507/6 , Praha 7 , 170 00

zapsaný v obchodním rejstříku Prahy – východ pod.č.j. 92577/97 ze dne 2.7.1992

IČO: 11239603

DIČ: CZ6608260505

e-mail: nabytek.kaiser@volny.cz

telefon: 266 313 126

www.outletnabytek.com

1.3. Kupující je zákazníkem našeho internetového obchodu. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a kupující, který není spotřebitel a nakupuje výrobky za účelem svého podnikání s těmito výrobky. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

1.4. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a zákazníkem prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.outletnabytek.com prostřednictvím internetového rozhraní.

1.5. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat písemně v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.6. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. ZÁKAZNICKÝ ÚČET

2.1. Kupující může provádět objednávání zboží, a to i bez registrace, přímo z webového rozhraní obchodu. Na základě první objednávky zboží kupujícím může prodávající kupujícímu dle volby kupujícího vytvořit uživatelský účet a zaslat kupujícímu přístupové údaje k tomuto uživatelskému účtu. Na základě těchto údajů může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní.

2.2. Při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. INFORMACE O ZBOŽÍ

3.1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

3.2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3.3. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

3.4. Jelikož je v nabídce internetového obchodu i zboží 2.jakosti s lehkými povrchovými vadami, které ale nijak neomezují funkčnost výrobku, jsou tyto uvedeny a nafoceny u každého takového zboží v katalogu internetového obchodu.

4. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

4.1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory ), hradí kupující.

4.2. Kupující provede objednávku prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě, nebo vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.

4.3. Kupující odešle prodávajícímu objednávku zboží vystaveného v katalogu internetového obchodu prodávajícího. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které kupující do objednávky vložil. Údaje uvedené v objednávce jsou považovány za správné a pravdivé. Podmínkou odeslání objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

4.4 Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o přijetí objednávky na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávkovém formuláři. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou kupujícím v objednávkovém formuláři.

4.5. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

4.6. Všechny přijaté objednávky prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku do doby, dokud není kupujícímu zaslán potvrzovací e-mail o přijetí objednávky prodávajícím. Objednávku může kupující zrušit na telefonní číslo nebo e-mail prodávajícího uvedené v těchto obchodních podmínkách.

4.7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu včetně obchodních podmínek.

4.8. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu. Prodávající informuje kupujícího o takovéto chybě bez zbytečného odkladu.

5. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: a) v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese uvedené v potvrzení objednávky b) v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce c) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.ú. 3598090277/0100 vedený u společnosti Komerční banka (dále jen ,, účet prodávajícího “ ).

5.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen prodávajícímu uhradit náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není –li dále výslovně uvedeno jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Náklady na dodání zboží v závislosti na odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v potvrzení objednávky prodávajícím.

5.3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do sedmi (7) dnů od uzavření kupní smlouvy.

5.4. V případě, kdy kupující zvolí variantu platby ,, dobírkou “ a zároveň zvolí způsob dopravy ,,přepravní službou “ požadujeme úhradu dopravného na účet prodávajícího před vlastním odesláním zboží přepravní službou na adresu kupujícího.

5.5. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn v okamžiku připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5.6. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu daňový doklad. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně , v případě technického výpadku nejpozději do 48 hodin. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího nebo je daňový doklad přiložen k dodávanému zboží.

5.7. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. Zboží může být v souladu s kupní smlouvou buď doručeno na místo určené kupujícím v objednávce nebo bude připraveno v provozovně prodávajícího k vyzvednutí kupujícím.

6.2. Zboží zasíláme na dobírku přepravní službou TOPTRANS.

6.3. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.4. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Zboží je prodávajícím dodáváno před první vchodové dveře budovy, jejíž adresa byla smluvena jako místo dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a zboží jako takové, v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a krátce to popsat v dodacím listě při jeho potvrzení. V případě shledání rozsáhlého porušení obalu a zboží svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky a zboží byl neporušen a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu a zboží nemůže být brán zřetel. Pokud kupující z časových důvodů nemůže obal a zboží překontrolovat, je nutné tuto skutečnost uvést písemně do přepravního listu dané přepravní firmy.

6.6. Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění za každý započatý den prodlení 50,- Kč. Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem či telefonicky upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

6.7. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

7.1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit do 14 dnů ode dne převzetí zboží.

7.2. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení od smlouvy ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na e-mailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí bezodkladně kupujícímu přijetí formuláře.

7.3. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 10 dnů od odstoupení od smlouvy. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou cestou.

7.4. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

7.5. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

7.6. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá.

7.7. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné v původním nebo náhradním obalu vhodném na přepravu. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

7.8. Odstoupení od kupní smlouvy nelze v případě, že si klient zakoupil zboží v kamenném obchodě.

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY

8.1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal, má zboží vlastnosti, které si strany ujednali, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající popsal, nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prováděné prodávajícím a že se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplívá-li to z povahy zboží.

8.3. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat výměnu zboží, opravu zboží, přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od smlouvy.

8.4. Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy pokud má zboží podstatnou vadu, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě nebo při větším počtu vad zboží.

8.5. Za vadu zboží se nepovažuje mimo jiné obvyklý barevný nebo strukturovaný rozdíl u přírodních materiálů (např. kůže), textilních a umělých materiálů (např. jsou-li u nábytkových látek drobné odchylky ve vzoru látky nebo barevném tónu), lakovaných a kachlových ploch. Za vadu zboží se nepovažují také rozdíly rozměrů u čalouněného nábytku v rámci obvyklé tolerance.

8.6. Všechny rozměry uvedené v eshopu www.outletnabytek.com jsou informativní cca.

8.7. U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá prodávající za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena.

8.8. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoliv provozovně, v níž je přijetí reklamace možné. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

8.9. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned při osobním podání, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající nedohodne s kupujícím na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího ( uplatnění práva z vadného plnění ) prodávajícímu. Pro práva a povinnosti smluvních stran se použijí ustanovení §19 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v  platném znění.

8.10. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.

8.11. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

9.2. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní ( zahraniční ) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

9.3. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

9.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

10. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

10.1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem je příslušná Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.

10.2. U České obchodní inspekce má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs.

10.3. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&Ing=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.

10.4. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.

10.5. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.

10.6. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

Nedílnou přílohou obchodních podmínek je ,, Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

Adresát – Prodávající: (pro odeslání zboží zpět)

OUTLET NÁBYTEK , U Měšťanského pivovaru 1507/6, Praha 7, 170 00, IČO: 11239603, IČO:CZ6608260505, Kontakt: tel: 266 313 126, e-mail: nabytek.kaiser@volny.cz


Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvyuzavřené distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory
(Vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)


Jméno a příjmení kupujícího: ……………………………………………………………………………………………


Adresa kupujícího: …………..………………………………………………………………………………………………


Kontaktní údaje kupujícího (e-mail, telefon/mobil): ………………………………………………………………..


Dobrý den,


dne………..…… jsem s vámi distančním způsobem uzavřel(a) kupní smlouvu č. ……………………..,

jejímž předmětem bylo zboží ……………………………………………………………………………………

……..…………………………………………………………………………..…….……………………………..

Zboží jsem převzal(a) dne …………………… od pracovníka dopravní společnosti ………..……………,

doklad o koupi č. …..……………..…….. . Zásilka byla doručena v neporušeném obalu a v bezvadném

stavu. Vzhledem k tomu, že zboží nenaplnilo má očekávání, rozhodl(a) jsem se využít svého práva,

a v souladu se zněním § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, od výše uvedené

kupní smlouvy odstoupit. Zboží Vám zasílám zpět v samostatné zásilce a zároveň Vás žádám

o poukázání kupní ceny ve výši ………….….…………,- Kč ve prospěch mého bankovního

účtu č. ….…..…………………..……………………..…… nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení

tohoto odstoupení od smlouvy. Prosím o zaslání potvrzení e-mailem, že s odstoupením souhlasíte.

S pozdravem

…………………………………………………………. dne: …………………………………………….

(vlastnoruční podpis)


Příloha: Doklad o koupi – daňový doklad (faktura), další přílohy: …………………………………………..